Forum Główne > ISDR - Rozkłady jazdy

Nowe rozkłady jazdy - wymagania

(1/1)

Paweł:
Nowe rozkłady jazdy, które mają zostać oficjalnie udostępnione na stronie pobierania symulatora, w tym jako domyślne rozkłady jazdy dla nowych posterunków, powinny spełniać następujące warunki:

1. Rozkład jazdy tworzony dla symulatora musi być oparty o rzeczywisty rozkład jazdy dla danego posterunku (nie dopuszcza się tworzenia "rozkładów fikcyjnych" dla rzeczywistych posterunków) i musi zawierać się w okresie dla którego odwzorowano posterunek w symulatorze (w przeciwnym razie nie zostanie wyświetlony na liście rozkładów jazdy w oknie konfiguracji symulacji).

2. Do odwzorowania rozkładu jazdy, dla każdego pociągu podstawowo potrzebne są następujące informacje: rodzaj (oznaczenie literowe), numer, relacja, godziny przyjazdu i odjazdu z własnego posterunku oraz dla sąsiednich posterunków zapowiadawczych, tor stacyjny, dni kursowania, zestawienie składu, przewoźnik, a w przypadku pociągu rozpoczynającego/kończącego bieg - przejścia składu i pojazdu trakcyjnego.

Uwaga: w aktualnej wersji symulatora w zestawieniach składów rozróżniane są pojazdy trakcyjne, natomiast składy wagonów odwzorowane są w uproszczeniu, jako jednolite grupy pojazdów. Docelowo planowane jest zastosowanie zestawień składów z rozróżnieniem poszczególnych wagonów (z możliwością graficznego podglądu), w związku z czym przy tworzeniu rozkładu jazdy zalecane jest również przygotowanie pełnych informacji o zestawieniach składów do wykorzystania w przyszłości.

3. Jeżeli w rzeczywistości prowadzony jest/był stały ruch pociągów towarowych lub służbowych, rozkład jazdy dla symulacji musi również obejmować takie pociągi (nie należy tworzyć rozkładów jazdy ograniczonych tylko do ruchu pasażerskiego, gdy w rzeczywistości ruch ma charakter mieszany). Dopuszczalne jest odwzorowanie rozkładu jazdy pociągów towarowych i służbowych w przybliżeniu, na podstawie dostępnych informacji i obserwacji, z zachowaniem zbliżonego do rzeczywistości natężenia ruchu oraz typowych relacji, przewoźników, zestawień składów itp. W przypadku nieregularnego charakteru ruchu pociągów możliwe jest zastosowanie pociągów przyjeżdżających ze zdefiniowanym prawdopodobieństwem.

4. Rozkład jazdy w symulacji działa w cyklu tygodniowym, bez rozróżnienia szczegółowych dat kursowania. Jeżeli rzeczywisty rozkład jazdy zawiera istotne różnice w poszczególnych dniach tygodnia, należy uwzględnić te różnice w tworzonym rozkładzie jazdy - nie należy definiować jako kursujących codziennie pociągów, które w rzeczywistości kursują/kursowały tylko w określonych dniach tygodnia. W przypadku różnic występujących w całym okresie obowiązywania rozkładu jazdy zalecane jest odwzorowanie rozkładu jazdy dla wybranego czasu z największym, bądź najbardziej urozmaiconym ruchem (np. okres wakacyjny). Możliwe jest także przygotowanie więcej niż jednego pliku rozkładu jazdy dla danego roku, jeżeli w rozkładzie jazdy następowały istotne zmiany (np. rozkłady "zamknięciowe").

5. Dla rozkładu jazdy powinien zostać przygotowany przynajmniej jeden plik stanu początkowego (plik startowy) dla godziny rozpoczęcia dziennej zmiany w poniedziałek lub inny dzień roboczy (np. dzień o największym ruchu pociągów). Wskazane jest przygotowanie dwóch plików, dla godziny rozpoczęcia dziennej i nocnej zmiany, a w miarę potrzeb dla innych dni tygodnia z innym charakterem ruchu.

Uwaga: w procesie dalszego rozwoju symulatora może okazać się konieczne wprowadzenie zmian, które będą skutkowały utratą kompatybilności ze starszymi plikami stanu symulacji, w tym z istniejącymi plikami startowymi - w takiej sytuacji symulacja rozpocznie się od wybranej godziny z pominięciem wczytania pliku, z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu. W związku z tym zalecane jest zachowanie roboczego opisu przygotowywania pliku startowego, który pozwoli na szybkie odtworzenie działającego pliku startowego po zmianach.

6. Po opracowaniu rozkładu jazdy należy go przetestować poprzez przeprowadzenie symulacji 24h (w przypadku różnic w poszczególnych dniach tygodnia - 24h w dniu z przeciętnym ruchem, a w innych dniach tylko w godzinach w których występują różnice) w celu sprawdzenia braku konfliktów w rozkładzie jazdy, zgodności czasów jazdy planowych i symulowanych, prawidłowości przejść lokomotyw i składów itp. Testowanie należy przeprowadzić przy wyłączonych usterkach i opóźnieniach pociągów oraz z ustawionym maksymalnym natężeniem ruchu pociągów dodatkowych.

7. Do rozkładu jazdy należy przygotować plik PDF z opisem przejść pojazdów trakcyjnych i składów, opisem pracy manewrowej pociągów towarowych liniowych i zdawczych lub w miarę potrzeb zawierający inne informacje.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej