Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Paweł

Strony: [1] 2
1
ISDR - Rozkłady jazdy / Poszukiwane dane do rozkładów jazdy
« dnia: 01 Kwiecień 2021, 17:56:34 »
Poszukuję danych o rozkładach jazdy dla stacji Kraków Główny, z dowolnego roku między 2009 i 2017. Potrzebne są rozkłady jazdy pociągów pasażerskich (dla 2009-2012 mam SRJP), lokomotyw luzem i pociągów służbowych, przejścia składów i lokomotyw, zestawienia składów (dodatki 2A/B/C/D lub dane w innej formie).

Edycja: nieaktualne.

2
Ten wątek powstał dla umożliwienia dyskusji na temat projektowania stacji oraz pulpitów nastawczych i jest kontynuacją dawnego wątku Pulpity fikcyjnych stacji, który cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak z dodaniem kilku ustaleń dla utrzymania porządku:

1. Zamieszczone w wątku pulpity tworzone są przy pomocy programu EPK, który umożliwia stworzenie rysunku pulpitu oraz zapisanie go do pliku graficznego rastrowego, np. PNG. EPK używany był dawniej przy tworzeniu stacji do ISDR, jednak aktualna wersja ISDR wykorzystuje inne narzędzia edycyjne, a przy pomocy EPK nie ma możliwości stworzenia działającej w symulatorze stacji, w związku z czym tworzone pulpity mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie ma również możliwości konwersji pulpitu z EPK do nowszych formatów w celu ewentualnego zastosowania w symulatorze (informacje dotyczące tworzenia nowych stacji do symulatora znajdują się w tym wątku).

2. Użytkownicy mogą zamieścić w wątku pulpit do oceny i dyskusji (wykonany w EPK, lub projekt pulpitu wykonany w innym programie, z zastosowaniem przyjętych w branży srk symboli), pod warunkiem że będzie on wykonany na bazie planu schematycznego srk posterunku - w przypadku pulpitu posterunku nieistniejącego w rzeczywistości należy najpierw przedstawić jego plan schematyczny, zawierający przynajmniej rozmieszczenie i oznaczenia zwrotnic, wykolejnic, torów, sygnalizatorów, przejazdów, peronów i posterunków technicznych. Pulpity dla niewiadomych stacji, a tym bardziej stacji niezgodnych z przepisami, nie będą komentowane.

3. Pulpity należy projektować zgodnie z Ie-4 oraz literaturą fachową, bez stosowania na nich rozwiazań nietypowych (np. nietypowe blokady liniowe, niezgodne z przepisami/wytycznymi symbole graficzne), chyba że zostaną dokładnie opisane i uzasadnione warunkami miejscowymi (nie należy również bez uzasadnienia powielać rozwiązań nietypowych z rzeczywistych pulpitów).

Powtarzające się posty naruszające te zasady, bądź posty z rysunkami pulpitów niekompletnych, albo pulpitów na których wciąż powtarzane są te same błędy, będą usuwane.

3
ISDR - Tematy ogólne / Tworzenie nowych stacji i posterunków
« dnia: 24 Grudzień 2020, 00:56:42 »
Przewidziane jest tworzenie nowych posterunków do symulatora przez użytkowników, jednak ze względu na istniejące ograniczenia oprogramowania, niezbędną wiedzę techniczną oraz dla uniknięcia publikowania posterunków niedopracowanych bądź niekompletnych proces ten nie ma charakteru w pełni otwartego. Narzędzia edycyjne mogą zostać udostępnione po uzgodnieniu tworzonego posterunku, a przed publikacją podlega on weryfikacji.

Ogólne założenia i warunki dla tworzonych nowych posterunków:

1. Przewiduje się odwzorowanie posterunków rzeczywistych, ze zgodnym z rzeczywistością typem urządzeń stacyjnych (aktualnie w symulatorze przewidziane są urządzenia przekaźnikowe typu E z pulpitem kostkowym). Możliwe jest także odwzorowanie historycznego stanu posterunku, jeżeli został on przebudowany lub zlikwidowany.

2. Konieczna jest analiza, czy typy urządzeń srk na posterunku, a także specyfika prowadzenia ruchu jest możliwa do odwzorowania w bieżącej wersji symulatora, lub ewentualnie jakie muszą zostać zastosowane uproszczenia lub zmiany względem stanu rzeczywistego - należy jednocześnie określić, dla jakiego okresu czasowego posterunek zostałby odwzorowany (może być to stan archiwalny sprzed przebudowy urządzeń). Aktualnie w symulatorze przewidziane jest odwzorowanie:

- urządzeń stacyjnych typu E z pulpitem kostkowym, bez innych nastawni i blokad stacyjnych, z opcjonalnym przebiegowym nastawianiem typu PN-COB-62,
- blokad liniowych typu C, Eap, Ea, Eac lub z blokiem Poz + it,
- urządzeń na przejazdach kat. A typu SPR-1 (z obsługą z manipulatora lub pulpitu kostkowego), SPR-2/EAB-7, RHR-A, UP-1, z opcjonalnym uzależnieniem jako element przebiegu,
- urządzeń ssp starszego typu z uzk ERP-5, typu SPA-4/ERP-6, RASP-4F, z opcjonalnym powiązaniem z urządzeniami stacyjnymi,
- centralek telefonicznych typu KTE lub SLK,
- manipulatorów radiotelefonów RADMOR lub Koliber.

3. Do odwzorowania posterunku niezbędny jest plan schematyczny urządzeń srk, schemat lub przynajmniej poglądowe zdjęcie pulpitu nastawczego (z zasady nie jest przewidywane odwzorowanie posterunków z pulpitami "wymyślonymi" na podstawie samego planu schematycznego), informacje o przejazdach kolejowo-drogowych w obrębie posterunku i na przyległych szlakach (kilometr, typ i układ urządzeń) oraz w miarę potrzeb inne informacje o działaniu urządzeń i specyfice prowadzenia ruchu. Użyte powinny być do tego celu materiały dostępne oficjalnie, np. fotografie urządzeń opublikowane lub pochodzące z ogólnodostępnych wizyt technicznych, projekty udostępnione w postępowaniach przetargowych, w publikacjach itp. W szczególnych przypadkach (zwłaszcza dla posterunków archiwalnych) dopuszcza się uzupełnienie brakujących materiałów źródłowych elementami zaprojektowanymi we własnym zakresie w oparciu o dostępne informacje o posterunku, zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowania.

4. Zakładane jest przygotowanie i załączenie do plików posterunku przynajmniej skróconego regulaminu technicznego oraz planu schematycznego urządzeń srk obejmującego istotne dla symulacji informacje (oznaczenia urządzeń, kilometraż, odcinki kontroli niezajętości, drogi ochronne itp.), zgodnie z układem urządzeń przyjętym w symulatorze (z uwzględnieniem ewentualnych uproszczeń i zmian).

5. Zakładane jest przygotowanie dla posterunku przynajmniej jednego, domyślnego rozkładu jazdy, spełniającego warunki opisane w oddzielnym wątku. Rozkład jazdy musi być zgodny z zakładanym okresem czasowym dla którego posterunek ma być odwzorowany (przy czym jako okres odwzorowania rozumiany jest okres między ważniejszymi przebudowami - można pominąć mniej istotne zmiany, takie jak np. wymiana urządzeń ssp).

Osoby chętne do pomocy i posiadające pomysły na odwzorowanie nowego posterunku, który spełnia powyższe założenia oraz dla którego dostępne są niezbędne dane źródłowe, proszone są o kontakt ze mną - po uzgodnieniu pomysłu mogą otrzymać narzędzia edycyjne i dalsze szczegółowe informacje.

Poszukiwane są także osoby chętne do pomocy przy przygotowaniu materiałów źródłowych, przygotowaniu i sprawdzaniu regulaminu technicznego, planów schematycznych srk itp., a także przy opracowaniu bądź zebraniu danych niezbędnych do opracowania rozkładów jazdy.

4
ISDR - Rozkłady jazdy / Nowe rozkłady jazdy - wymagania
« dnia: 24 Grudzień 2020, 00:21:46 »
Nowe rozkłady jazdy, które mają zostać oficjalnie udostępnione na stronie pobierania symulatora, w tym jako domyślne rozkłady jazdy dla nowych posterunków, powinny spełniać następujące warunki:

1. Rozkład jazdy tworzony dla symulatora musi być oparty o rzeczywisty rozkład jazdy dla danego posterunku (nie dopuszcza się tworzenia "rozkładów fikcyjnych" dla rzeczywistych posterunków) i musi zawierać się w okresie dla którego odwzorowano posterunek w symulatorze (w przeciwnym razie nie zostanie wyświetlony na liście rozkładów jazdy w oknie konfiguracji symulacji).

2. Do odwzorowania rozkładu jazdy, dla każdego pociągu podstawowo potrzebne są następujące informacje: rodzaj (oznaczenie literowe), numer, relacja, godziny przyjazdu i odjazdu z własnego posterunku oraz dla sąsiednich posterunków zapowiadawczych, tor stacyjny, dni kursowania, zestawienie składu, przewoźnik, a w przypadku pociągu rozpoczynającego/kończącego bieg - przejścia składu i pojazdu trakcyjnego.

Uwaga: w aktualnej wersji symulatora w zestawieniach składów rozróżniane są pojazdy trakcyjne, natomiast składy wagonów odwzorowane są w uproszczeniu, jako jednolite grupy pojazdów. Docelowo planowane jest zastosowanie zestawień składów z rozróżnieniem poszczególnych wagonów (z możliwością graficznego podglądu), w związku z czym przy tworzeniu rozkładu jazdy zalecane jest również przygotowanie pełnych informacji o zestawieniach składów do wykorzystania w przyszłości.

3. Jeżeli w rzeczywistości prowadzony jest/był stały ruch pociągów towarowych lub służbowych, rozkład jazdy dla symulacji musi również obejmować takie pociągi (nie należy tworzyć rozkładów jazdy ograniczonych tylko do ruchu pasażerskiego, gdy w rzeczywistości ruch ma charakter mieszany). Dopuszczalne jest odwzorowanie rozkładu jazdy pociągów towarowych i służbowych w przybliżeniu, na podstawie dostępnych informacji i obserwacji, z zachowaniem zbliżonego do rzeczywistości natężenia ruchu oraz typowych relacji, przewoźników, zestawień składów itp. W przypadku nieregularnego charakteru ruchu pociągów możliwe jest zastosowanie pociągów przyjeżdżających ze zdefiniowanym prawdopodobieństwem.

4. Rozkład jazdy w symulacji działa w cyklu tygodniowym, bez rozróżnienia szczegółowych dat kursowania. Jeżeli rzeczywisty rozkład jazdy zawiera istotne różnice w poszczególnych dniach tygodnia, należy uwzględnić te różnice w tworzonym rozkładzie jazdy - nie należy definiować jako kursujących codziennie pociągów, które w rzeczywistości kursują/kursowały tylko w określonych dniach tygodnia. W przypadku różnic występujących w całym okresie obowiązywania rozkładu jazdy zalecane jest odwzorowanie rozkładu jazdy dla wybranego czasu z największym, bądź najbardziej urozmaiconym ruchem (np. okres wakacyjny). Możliwe jest także przygotowanie więcej niż jednego pliku rozkładu jazdy dla danego roku, jeżeli w rozkładzie jazdy następowały istotne zmiany (np. rozkłady "zamknięciowe").

5. Dla rozkładu jazdy powinien zostać przygotowany przynajmniej jeden plik stanu początkowego (plik startowy) dla godziny rozpoczęcia dziennej zmiany w poniedziałek lub inny dzień roboczy (np. dzień o największym ruchu pociągów). Wskazane jest przygotowanie dwóch plików, dla godziny rozpoczęcia dziennej i nocnej zmiany, a w miarę potrzeb dla innych dni tygodnia z innym charakterem ruchu.

Uwaga: w procesie dalszego rozwoju symulatora może okazać się konieczne wprowadzenie zmian, które będą skutkowały utratą kompatybilności ze starszymi plikami stanu symulacji, w tym z istniejącymi plikami startowymi - w takiej sytuacji symulacja rozpocznie się od wybranej godziny z pominięciem wczytania pliku, z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu. W związku z tym zalecane jest zachowanie roboczego opisu przygotowywania pliku startowego, który pozwoli na szybkie odtworzenie działającego pliku startowego po zmianach.

6. Po opracowaniu rozkładu jazdy należy go przetestować poprzez przeprowadzenie symulacji 24h (w przypadku różnic w poszczególnych dniach tygodnia - 24h w dniu z przeciętnym ruchem, a w innych dniach tylko w godzinach w których występują różnice) w celu sprawdzenia braku konfliktów w rozkładzie jazdy, zgodności czasów jazdy planowych i symulowanych, prawidłowości przejść lokomotyw i składów itp. Testowanie należy przeprowadzić przy wyłączonych usterkach i opóźnieniach pociągów oraz z ustawionym maksymalnym natężeniem ruchu pociągów dodatkowych.

7. Do rozkładu jazdy należy przygotować plik PDF z opisem przejść pojazdów trakcyjnych i składów, opisem pracy manewrowej pociągów towarowych liniowych i zdawczych lub w miarę potrzeb zawierający inne informacje.

5
ISDR - Tematy ogólne / Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 24 Styczeń 2019, 02:32:16 »
Projekt ISDR jest cały czas rozwijany, jednak od pewnego czasu prace prowadzone są w nieco innym kierunku, czego skutkiem jest brak aktualizacji dostępnej wersji. Efektem tych prac jest oficjalnie otwarte 22 stycznia 2019 r. Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeń srk opartym na oprogramowaniu ISDR.

Pracownia obejmuje 12 stanowisk komputerowych odzwierciedlających stanowiska współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz stanowisko instruktora, który kontroluje i nadzoruje symulację, a także może wywoływać usterki urządzeń i inne zdarzenia nietypowe. Ruch kolejowy symulowany jest w zamkniętej sieci kolejowej z 9 zróżnicowanymi stacjami, 2 posterunkami odgałęźnymi i 1 posterunkiem odstępowym, o układzie zaprojektowanym specjalnie na potrzeby pracowni. Odwzorowane jest działanie urządzeń stacyjnych przekaźnikowych typu E oraz komputerowych z pulpitami typu EBIScreen 3, EBIScreen 300 oraz Command 900, różnego typu blokad liniowych na szlakach jedno- i dwutorowych, a także urządzeń przejazdowych. Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje telefoniczna łączność zapowiadawcza, odwzorowany został również system SWDR z możliwością podglądu rozkładu jazdy dla posterunku lub trasy wybranego pociągu.


Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego - widok ogólny; stanowisko z urządzeniami typu E; stanowisko instruktora

Prace nad LIRK trwają od czterech lat przy współudziale dr inż. Jana Gertza, autora koncepcji pracowni i zarazem jej opiekuna, a także studentów kierunku Transport, którzy korzystają z symulatora na zajęciach dydaktycznych na specjalności Transport Kolejowy. W październiku 2018 pracownia została wyróżniona w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, jako inicjatywa która może podnieść bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez szkolenia. W planach jest dalszy rozwój projektu.

materiały prasowe na temat LIRK:

"Wyjątkowa pracownia powstała na Politechnice Krakowskiej" - www.pk.edu.pl
"Nagrody dla tworzących bezpieczną kolej" - utk.gov.pl

Podobna pracownia uruchomiona została w 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego (ZSKU) w Rzeszowie, gdzie wykorzystywana jest na kierunku Technik Transportu Kolejowego. Zostało w niej zastosowane takie samo oprogramowanie jak w LIRK, jednak w innej konfiguracji - z 6 stanowiskami uczniów, na których symulowane jest działanie 5 stacji i 1 posterunku odgałęźnego.


Sala symulatora w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie - widok ogólny; stanowisko instruktora

materiały prasowe na temat symulatora w ZSKU:

"Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Na symulatorach sterują ruchem kolejowym" - nowiny24.pl

Oprogramowanie symulatora ISDR zostało na potrzeby projektu w dużym stopniu przebudowane i rozszerzone, co ułatwiło odwzorowanie różnych stacji z nowymi typami urządzeń srk oraz umożliwiło działanie symulatora w sieci, pod nadzorem aplikacji na stanowisku instruktora. Równolegle trwają prace nad wersją programu przeznaczoną do publicznego udostępnienia, która docelowo zastąpi dotychczasowo dostępną, nie rozwijaną już ze względu na istotne ograniczenia techniczne wersję symulatora ISDR. Funkcjonalność tej wersji początkowo będzie zbliżona do obecnej wersji symulatora, a w dalszych etapach zakładane jest odwzorowanie nowych, rzeczywistych stacji i nowych typów urządzeń.

6
Inne / Problemy z serwerem
« dnia: 31 Lipiec 2018, 20:52:44 »
Z uwagi na awarię serwera i jego przywracanie, wysłane wiadomości i zmiany dokonane przez użytkowników w ostatnich dwóch dniach (30-31.07) mogły ulec usunięciu. W przypadku braku wiadomości proszę o ponowne wysłanie.

7
Inne / Usunięte konta
« dnia: 11 Kwiecień 2016, 11:08:14 »
Z uwagi na problemy ze spam-kontami usunięciu uległa część kont użytkowników którzy mieli 0 postów. W przypadku chęci odzyskania konta proszę napisać maila do mnie lub mateu i podać nick.

8
Program przeznaczony jest do sterowania ruchem w symulatorach pojazdów trakcyjnych MaSzyna EU07-424 lub TrainDriver 2, ew. w innych aplikacjach z kompatybilnym protokołem komunikacji, np. dla makiet kolejowych. Interfejs użytkownika ma postać komputerowego pulpitu nastawczego, który nie jest odwzorowaniem konkretnego rzeczywistego typu urządzeń, ale generyczną implementacją pulpitu z symbolami i nazwami poleceń opartymi na wytycznych Ie-104 PKP PLK SA, ze sposobem działania i obsługi zbliżonym do systemów rzeczywistych. Logika sterowania bazuje na geograficznym połączeniu elementów pulpitu oraz ich odpowiednich właściwościach, a także opcjonalnych dodatkowych definicjach pozwalających skonfigurować np. ochronę boczną czy też drogi ochronne. Do poprawnego działania program wymaga wyposażenia stacji w sygnalizację świetlną i odcinki izolowane (przynajmniej w torach głównych, w razie potrzeby bocznych). Możliwe jest częściowe zautomatyzowanie nastawiania przebiegów przy pomocy funkcji automatycznego nastawiania przebiegów (ANP). Do programu dołączony jest edytor pulpitu.

Program sam w sobie nie jest symulatorem i wymaga połączenia z symulatorem pojazdu trakcyjnego, który odpowiada za symulację ruchu i urządzeń wykonawczych. Wyjątkiem jest tryb testowy, w którym program działa bez połączenia, a stany zajętości odcinków zadawane są ręcznie.

Program dostępny jest tutaj (załącznik dostępny po zalogowaniu):
https://td2.info.pl/scs/symulacyjne-centrum-sterowania-najnowsza-wersja/msg823/#msg823

lub tutaj:
https://bsk.isdr.pl/tmp/SCS1.zip

Dla porządku, pytania i uwagi do działania programu w powiązaniu z TD2 proszę zgłaszać na forum https://td2.info.pl, tu prowadzona może być ogólna dyskusja na temat współpracy symulatorów.

Niezależnie od SCS-1, w bliżej nieokreślonej przyszłości planowane jest dostosowanie symulatora ISDR do współpracy z TD2/MaSzyną (z urządzeniami przekaźnikowymi, a być może również innymi).

Pozdrawiam, Paweł

9
Urządzenia srk / Ie-4
« dnia: 03 Luty 2014, 18:28:05 »
Witam,

Na stronie PKP PLK S.A. pojawiły się wytyczne Ie-4 (nowelizacja WTB-E10):

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

Ważniejsze zmiany:

- zrównanie pojęć sbl z blokadą wieloodstępową oraz pbl z blokadą jednoodstępową,
- usunięcie zapisu o niestosowaniu Sz na post. odg.,
- usunięcie pojęć "semafor zaporowy", "semafor osłonny",
- wymóg ustawienia ostatniego semafora sbl 4-stawnej w odległości drogi hamowania,
- stosowanie drogi ochronnej 50 m do prędkości 60 km/h,
- usunięcie pojęcia "nastawnia zdalnego sterowania", które zostało zastąpione pojęciem "nastawnia centralna" (która do tej pory miała inne znaczenie),
- wprowadzenie pojęcia "automatyczny posterunek blokowy",
- wykaz symboli na schematach, w tym nowe symbole, np. nastawnia komputerowa, balisy, kontrolery, napędy nierozpruwalne.

10
ISDR - Tematy ogólne / Najczęściej zadawane pytania
« dnia: 08 Styczeń 2013, 23:06:58 »
Najczęściej zadawane pytania: https://www.symulator.isdr.pl/faq.php

11
Urządzenia srk / WTB-E10
« dnia: 22 Listopad 2012, 15:05:16 »
Poszukuję wytycznych WTB-E10 w formacie PDF lub innym, nadającym się do wydruku (te z kolej.krb.com.pl się raczej nie nadają).

12
Inne / Regulamin forum
« dnia: 15 Lipiec 2012, 00:04:37 »
Regulamin znajduje się tutaj.

13
Ruch kolejowy / Regulamin forum
« dnia: 15 Lipiec 2012, 00:04:16 »
Regulamin znajduje się tutaj.

14
Urządzenia srk / Regulamin forum
« dnia: 15 Lipiec 2012, 00:03:53 »
Regulamin znajduje się tutaj.

15
ISDR - Tematy ogólne / Regulamin forum
« dnia: 14 Lipiec 2012, 23:50:45 »
Regulamin forum

1. Wypowiedzi należy pisać starannie i zrozumiale, przestrzegając zasad ortografii, interpunkcji i innych zasad poprawności językowej. Zdania należy zaczynać od dużej litery. W razie problemów z pisownią wskazane jest używanie narzędzi do sprawdzania pisowni.

2. Nie należy używać bez powodu ani nadużywać formatowania tekstu, stosowania emotikon ani pisania dużymi literami.

3. Temat wątku powinien zwięźle opisywać zawartość wiadomości i ułatwiać wyszukiwanie informacji na forum. Nie należy wysyłać wątków o tematach takich jak "Prośba o pomoc", "Pytanie", "Problem" itp.

4. Przed wysłaniem prośby o pomoc w obsłudze programu należy sprawdzić:

a) czy odpowiedź nie znajduje się w dokumentacji użytkownika (w pierwszej kolejności należy sprawdzić Najczęściej zadawane pytania),
b) czy problem w obsłudze nie jest spowodowany zasymulowaniem usterki (wykaz usterek znajduje się w dokumentacji użytkownika),
c) czy problem nie był już wcześniej opisywany na forum.

5. Opisując problem w obsłudze lub działaniu programu należy możliwie dokładnie opisać swoje czynności i okoliczności wystąpienia problemu. Należy upewnić się, czy używana jest najnowsza wersja oprogramowania. Przy podejrzeniu błędu po stronie programu należy zachować plik z zapisanym stanem symulacji (w miarę możliwości również plik ze stanem zapisanym bezpośrednio przed wystąpieniem problemu) - może okazać się potrzebny przy szukaniu przyczyn błędu.

6. Nie należy zadawać pytań o termin wydania ani prosić o wydanie nowej wersji programu, nowego posterunku, rozkładu jazdy itp. Projekt rozwijany jest nieodpłatnie, w ramach wolnego czasu i bez sprecyzowanych planów ani terminów.

7. Wiadomości należy wysyłać we właściwym dziale. Przeznaczenie tematyczne działów na forum jest następujące:

ISDR - Tematy ogólne - dyskusje dotyczące ogólnej funkcjonalności symulatora,
ISDR - Rozkłady jazdy - tworzenie własnych rozkładów jazdy, publikacje rozkładów jazdy użytkowników,
ISDR - Stacje i posterunki - dyskusje dotyczące poszczególnych stacji i posterunków odwzorowanych w symulatorze,

Urządzenia srk - wątki na temat urządzeń srk i sygnalizacji kolejowej ogólnie,
Ruch kolejowy - wątki na temat przepisów i techniki ruchu kolejowego ogólnie,
Inne - pozostałe wątki związane z transportem kolejowym lub dotyczące forum/strony.

W miarę potrzeb tworzone będą nowe działy.

8. Nie należy wysyłać nowego pytania w istniejącym wątku, którego temat ma niewiele wspólnego z tematem pytania - należy założyć w tym celu nowy wątek.

9. Nie należy wysyłać wiadomości które nic nie wnoszą do tematu lub powtarzają jedynie informacje po innym użytkowniku.

10. Nie należy odpowiadać bez potrzeby na pytania, które zadane zostały ponad kilka miesięcy temu - najprawdopodobniej nie są już aktualne.

11. Niedozwolone jest wysyłanie tego samego pytania w kilku wątkach/działach.

12. Niedozwolone jest wysyłanie w wiadomościach ani zamieszczanie w nazwie użytkownika/profilu/awatarze/stopce treści lub odnośników do treści zawierających wulgaryzmy, pornografię, treści rasistowskie, treści obrażające uczucia religijne, treści obrażające inne osoby (w tym "argumentum ad personam"), propagujących treści zakazane przez polskie prawo lub treści powszechnie uważane za obraźliwe.

13. Niedozwolone jest wysyłanie w wiadomościach ani zamieszczanie w nazwie użytkownika/profilu/awatarze/stopce reklam, ogłoszeń, nazw firm lub odnośników do komercyjnych stron nie związanych z tematyką forum. Konta zawierające w profilu takie odnośniki, których użytkownicy nie logują się i nie piszą postów, będą usuwane bez ostrzeżenia.

14. Stopka nie powinna mieć więcej niż 3 wiersze lub 50 px wysokości. Obrazki zamieszczane bezpośrednio w wiadomościach nie powinny być szersze niż 1024 px.

15. Niedozwolone jest samodzielnie usuwanie ze swoich wiadomości uwag dopisanych przez administratora (czerwony kolor) lub moderatora (niebieski kolor).

16. Niedozwolone jest usuwanie lub modyfikowanie wiadomości, na które odpowiedział już inny użytkownik.

17. Niedozwolone jest zakładanie wielu kont przez jednego użytkownika.

18. Nie należy wysyłać wiadomości pouczających innych użytkowników o przestrzeganiu regulaminu. Użytkownik ma prawo zgłosić wiadomość łamiącą regulamin do administratora/moderatora.


Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników forum od momentu opublikowania. Wiadomości które będą ewidentnie naruszały regulamin będą usuwane. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Strony: [1] 2