Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł Piotr

Strony: 1 2 [3] 4 5 6 ... 30
31
Pewnie można z tego zrobić działający pulpit, tylko z rzeczywistością kolejową i z konkretnym posterunkiem ruchu będzie miał mało wspólnego...
Nie znając istniejących izolacji zwrotnicowych i torowych jak masz zamiar np. wprowadzić do działania zajmowanie i zwalnianie ich przez tabor?
Jak masz zamiar zaplanować właściwe przebiegi i warunki dla nich określone? Jak zbudujesz tablicę zależności?

32
skąd wziąć taki plan, który będzie adekwatny do tego co faktycznie się znajduje na stacji
Plan schematyczny jest częścią regulaminu technicznego każdego posterunku ruchu, plany schematyczne są także w działach archiwalnych dyrekcji kolejowych... o uzyskaniu uprawnień projektanta usrk nie wspomnę...

33
Dlaczego odwrócona kolejność tarcz Tm1, Tm2 i Tm3?
Na pulpitach AC-20 nie umieszcza się opisów odcinków izolowanych zwrotnicowych.
Jak napisałeś - plan pulpitu powstał na podstawie rysunku Karwata z jego strony, niestety rysunki te nie są planami schematycznymi w rozumieniu instrukcji Ig10 (D-27) i nie mogą być podstawą do planowania pulpitu kostkowego, Karwat nie zaznaczył na swoim rysunku stacji Niedoradz odcinków izolacji torowych, więc te zaznaczone przez Ciebie są nieadekwatne do rzeczywistości. Poruszamy się zatem trochę w sferze zabawy z edytorem pulpitu kostkowego.

34
Opisy dotyczące tarcz manewrowych umieszcza się przy białych przyciskach sterujących sygnałami na tych tarczach, nie gdzie indziej. Brakuje opisu odcinków izolacji torowej w torach stacyjnych.

35
Dodam jeszcze, że podobnie należy poprawić opis przycisków zwalniających przebiegi pociągowe, które oznacza się małą literą nazwy semafora, bez żadnych znaczników, skoro semafor nazywa się B, zwolnienie utwierdzenia przebiegu spod tego semafora - b, jeżeli semafor nazywa się B2, zwolnienie przebiegu - b2 (przy zachowaniu poprzednich uwag dotyczących opisu semaforów na pulpicie).

36
Należy zmienić opis przycisków do obsługi semaforów. Zielony przycisk (do podawania sygnału zezwalającego) oznacza się wyłącznie literą nazwy semafora, jeśli są one nazwane kolejnymi literami alfabetu (tak jest na stacji Połaniec). W tym opisie nie robi się znaczników, stosowanych w dokumentacji technicznej, oznaczających określone zmniejszenia prędkości dla sygnałów zezwalających. Opis B2 stosuje się w alfanumerycznym systemie opisu semaforów, zatem użyty przez Ciebie symbol literowy z cyfrą 2 po literze nie oznacza, że sygnał zezwalający na semaforze B jest z ograniczeniem prędkości jazdy do 40 km/h, ale oznacza on semafor B stojący przy torze nr 2, w odróżnieniu od innych semaforów B, stojących przy innych torach (np. B4, B6, B8 itp.) Dla przycisku białego do wyświetlania sygnału Ms 2 stosuje się oznaczenie nazwy semafora (patrz powyższe uwagi) z dodaniem w wykładniku potęgi literki m.
W oznaczeniach szczelin rozjazdów stosuje się elementy, jakich użyłeś na pierwszym planie, pochylenie szczelin, pokazane na drugim planie stosuje się wówczas, gdy poprzednie rozwiązanie może nastręczać kłopotów - np. gdy na stacji są stosowane równoległe drogi zwrotnicowe lub przejścia trapezowe ze skrzyżowaniem torów (krzyżowe połączenie dwóch torów równoległych) - patrz obrazek. (Paweł już odpowiedział ciut wcześniej na temat tych szczelin)...

37
Semafor wjazdowy dyżurny ruchu może podać w każdej chwili - tuż po zgłoszeniu odjazdu z posterunku sąsiedniego (telefonicznym lub blokowym), lub w czasie wynikającym ze służbowego rozkładu jazdy, jest to m. in. zależne od bieżącej sytuacji ruchowej na posterunku przyjmującym pociąg. Stosując służbowy rozkład jazdy semafor wjazdowy należy podać z takim wyprzedzeniem, by maszynista otrzymał informację o sygnale zezwalającym semafora wjazdowego na odnoszącej się do niego tarczy ostrzegawczej - paragraf 42, pkt. 8 instrukcji Ir-1 (R-1).
Dyżurny ruchu wyprawiający pociąg najpierw powiadamia dróżników przejazdowych, a dopiero potem podaje sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym. Dróżnik przejazdowy o czasie zamknięcia przejazdu decyduje kierując się służbowym rozkładem jazdy pociągów wg zasad określonych w instrukcji Ir-7 (R-20) https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ir/Ir-7__-_obowiazuje_od_03.08.2020__z_wyjatkiem___1_ust._5_-_od_01.12.2020_.pdf

38
Urządzenia srk / Odp: Książki na temat projektowania linii
« dnia: 20 Lipiec 2022, 16:02:43 »
Są godne polecenia, warto je przeczytać. Polecam także stronę: http://il.pw.edu.pl/~zuraw/pliki/Projektowanie%20stacji%20kolejowych.pdf
Może także przydać się lektura instrukcji Ie-4 (WTB-E10) oraz Ig-10 (D-27), dostępne tutaj: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa

39
Jest taka instrukacja: Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych Ig-10 [D-27]: https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Geodezja/Ig-10_WCAG_2022.pdf
która dokładnie określa, czym jest i co musi się znaleźć na planie schematycznym posterunku ruchu.
Według tego właśnie planu schematycznego można przystąpić do planowania pulpitu kostkowego AC-20.
Nie wszystkie zamieszczone przez Ciebie rysunki spełniają wymogi instrukcji Ig-10, zatem nie mogą one być podstawą do zrobionych przez Ciebie planów pulpitów kostkowych AC-20, na których brakuje wielu podstawowych informacji - np. podziału na odcinki izolowane torowe i zwrotnicowe.
Informacja o wszystkich usrk w terenie musi znaleźć się na planie schematycznym, a w dalszej konsekwencji na pulpicie kostkowym AC-20, czego w wielu Twoich projektach brakuje... (np. oznaczenie Izt).

40
Użyłeś w tytule tekstu:
Odp: Projekty stacji i pulpitów nastawczych (zasady w pierwszym poście)
Nie więc przypomnę te zasady:
2. Użytkownicy mogą zamieścić w wątku pulpit do oceny i dyskusji (wykonany w EPK, lub projekt pulpitu wykonany w innym programie, z zastosowaniem przyjętych w branży srk symboli), pod warunkiem że będzie on wykonany na bazie planu schematycznego srk posterunku - w przypadku pulpitu posterunku nieistniejącego w rzeczywistości należy najpierw przedstawić jego plan schematyczny, zawierający przynajmniej rozmieszczenie i oznaczenia zwrotnic, wykolejnic, torów, sygnalizatorów, przejazdów, peronów i posterunków technicznych. Pulpity dla niewiadomych stacji, a tym bardziej stacji niezgodnych z przepisami, nie będą komentowane.
3. Pulpity należy projektować zgodnie z Ie-4 oraz literaturą fachową, bez stosowania na nich rozwiazań nietypowych (np. nietypowe blokady liniowe, niezgodne z przepisami/wytycznymi symbole graficzne), chyba że zostaną dokładnie opisane i uzasadnione warunkami miejscowymi (nie należy również bez uzasadnienia powielać rozwiązań nietypowych z rzeczywistych pulpitów).
Twój ostatni wpis wraz z załącznikami tych zasad (głównie zaznaczonych pogrubioną czcionką) nie dotrzymuje, więc komentarzy merytorycznych raczej się nie spodziewaj.

41
Testowo / Odp: Problem z blokadą do Zbyszek
« dnia: 07 Czerwiec 2022, 08:54:52 »
(...) co zrobić aby blokada się wyłączyła jak po wjeździe pociągu?
Należy sprawdzić, czy pociąg przybył w całości (można na podglądzie obejrzeć cały szlak), dać telefoniczne potwierdzenie przybycia pociągu i wprowadzić telefoniczne zapowiadania pociągów. Kolejny pociąg z Borku przyjąć na sygnał na semaforze wjazdowym, z powiadomieniem skp, zastawka nad blokiem końcowym powinna zadziałać (biała kontrolka przy przycisku KoS), co powinno skutkować możliwością zablokowania bloku KoS. Jeśli tak się stanie, można odwołać tzp. Jeśli nie, oznaczać to będzie usterkę blokady liniowej.

42
Urządzenia srk / Odp: Działanie tarczy ostrzegawczej przejazdowej.
« dnia: 05 Czerwiec 2022, 12:54:07 »
W obecnie eksploatowanych urządzenia ssp z TOP na szlakach dwutorowych istnieje możliwość wyłączenia czujników tylko po jednym torze (np. w przypadku zamknięcia toru), natomiast po drugim torze (czynnym w przypadku zamknięcia jednego z torów szlakowych) czujniki i TOP są w pełni sprawne i działają zgodnie z zapisami przepisów, to znaczy w stanie zasadniczym TOP są wygaszone, natomiast po najeździe pociągu na czujnik następuje sekwencja działania urządzeń ssp z odpowiednią sygnalizacją - w przypadku prawidłowo działających urządzeń TOP wskaże sygnał Osp 2, w przypadku przeszkód w prawidłowym działaniu ssp TOP wskaże sygnał Osp 1.

43
Podstawą projektowania pulpitu nastawczego (np. kostkowego AC-20) jest plan schematyczny posterunku ruchu, a nie schemat pulpitu...

44
Poproszę o plan schematyczny tej stacji, na podstawie którego zaprojektowałeś ten pulpit.

45
Inne / Odp: Quo vadis ISDR?
« dnia: 17 Kwiecień 2022, 22:41:12 »
W realnych usrk przekaźnikowych z pulpitami kostkowymi AC-20 (a takie stanowią podstawą symulatora) nie istnieje sterowanie obrotnicą (nota bene w żadnych usrk nie ma sterowania obrotnicą z nastawni).

Strony: 1 2 [3] 4 5 6 ... 30