Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł

Strony: 1 [2] 3 4 5 ... 48
16
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 26 Stycznia 2019, 00:02:55 »
Dzięki. Symulacja EBIScreen czy Command 900 jest nowością zastosowaną w oprogramowaniu dla pracowni. Wygląd i działanie tych systemów odwzorowane zostało głównie na podstawie materiałów i obserwacji z różnych "wycieczek" na nastawnie, m.in. organizowanych w ramach Dni Techniki Kolejowej czy przez Politechnikę Krakowską (czyli obserwujemy system i próbujemy go naśladować - tu jest nieco większy problem niż np. z urządzeniami typu E, dla których po prostu można podejrzeć rozwiązania schematowe z albumu czy innych źródeł). Na obecnym etapie odwzorowane są podstawowe funkcje, brakuje natomiast niektórych funkcji specyficznych dla tych systemów.

Odwzorowane w pracowni stacje w mniejszym lub większym zakresie zawierają elementy stacji rzeczywistych, ale generalnie zostały zaprojektowane od podstaw.

System zależnościowy w dużym skrócie opiera się na geograficznym schemacie obiektów, w którym automatycznie (choć z uwzględnieniem specyficznej konfiguracji niektórych obiektów, zwłaszcza dla ochron bocznych i dróg ochronnych) wyszukiwane i realizowane są poszczególne przebiegi. Obiekty systemu zależnościowego powiązane są z jednej strony z symulacją urządzeń zewnętrznych, a z drugiej z elementami i systemem pulpitu. Do tego dochodzą blokady liniowe, działające jako oddzielne obiekty po obu stronach szlaku z wymianą komunikatów stanu. Działa to bardzo podobnie dla każdego z typów symulowanych urządzeń stacyjnych, różnice polegają na innej konfiguracji - np. dla Command 900 włączone jest dzielenie przebiegu na sekcje według odcinków izolowanych, a pozostałe typy mają sekcje definiowane ręcznie.

17
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 24 Stycznia 2019, 22:43:37 »
Mam pytanie, czy będzie też dostępny w miare prosty w obsłudze edytor nowych stacji?

W przygotowaniu jest zbiór narzędzi edycyjnych, jednak ze względu na dość skomplikowany proces tworzenia posterunku raczej nie będą one ogólnodostępne. Zakładam natomiast możliwość ich udostępnienia chętnym po uzgodnieniu pomysłu na posterunek (i materiałów źródłowych - wolę uniknąć powstawania do symulatora radosnych fantazji, jakie już mogliśmy oglądać na forum w wyniku udostępnienia edytora pulpitu), z weryfikacją przed opublikowaniem gotowego posterunku - czyli tworzenie nowych posterunków generalnie będzie miało charakter zamknięty.

I czy w innych typach urządzeń będą również mechaniczne zcentralizowane?

Jak widać na powyższych zdjęciach, projekt poszedł raczej w stronę nowszych urządzeń komputerowych, w planach są również inne urządzenia przekaźnikowe (PB, JZH-111) z racji tego, że dużą część funkcji mają wspólną z odwzorowanymi już urządzeniami typu E. Nie wykluczam w przyszłości odwzorowania także urządzeń mechanicznych czy suwakowych, ale te zapewne powstaną w ostatniej kolejności.

Jaka jest szansa na stworzenie wersji multi np dwu lub 3-ch stacji, bo tyle jest obecnie w ISDR dostępnym darmowo, z generowanym ruchem zewnętrznym przez AI, co pewnie w w/w projektach ma miejsce i udostępnionych na warunkach jak obecnie ISDR? Pewnie chętnych do takich rozgrywek znalazło by się kilku.

Nawet więcej niż kilku :) Wersja multi również jest w planach, ale raczej nie powstanie zbyt szybko, ponieważ wymaga rozwiązania innego niż oprogramowanie zastosowane w opisanych wyżej pracowniach. Tamto oprogramowanie działa w rozproszeniu (każde stanowisko symuluje swój kawałek), w sieci lokalnej pod nadzorem stanowiska instruktora i nie jest odporne na błędy połączenia ani nie przewiduje możliwości przekazania obsługi stacji innemu użytkownikowi, co powinno być możliwe przy symulacji przez internet (inaczej przypadkowe wyłączenie jednej stacji w trakcie sesji będzie paraliżować całą symulację). Za to gdyby było kilku chętnych z okolic Krakowa, można pomyśleć o spotkaniu na symulatorze Politechniki Krakowskiej.

Pomysłów i możliwości jest wiele, ale ich realizacja jest czasochłonna, a czasu niestety mam teraz mniej. Na razie chcę się skoncentrować na ukończeniu podstawowej wersji, działającej offline, z urządzeniami typu E.

18
Symulator ISDR / Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 24 Stycznia 2019, 02:32:16 »
Projekt ISDR jest cały czas rozwijany, jednak od pewnego czasu prace prowadzone są w nieco innym kierunku, czego skutkiem jest brak aktualizacji dostępnej wersji. Efektem tych prac jest oficjalnie otwarte 22 stycznia 2019 r. Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeń srk opartym na oprogramowaniu ISDR.

Pracownia obejmuje 12 stanowisk komputerowych odzwierciedlających stanowiska współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz stanowisko instruktora, który kontroluje i nadzoruje symulację, a także może wywoływać usterki urządzeń i inne zdarzenia nietypowe. Ruch kolejowy symulowany jest w zamkniętej sieci kolejowej z 9 zróżnicowanymi stacjami, 2 posterunkami odgałęźnymi i 1 posterunkiem odstępowym, o układzie zaprojektowanym specjalnie na potrzeby pracowni. Odwzorowane jest działanie urządzeń stacyjnych przekaźnikowych typu E oraz komputerowych z pulpitami typu EBIScreen 3, EBIScreen 300 oraz Command 900, różnego typu blokad liniowych na szlakach jedno- i dwutorowych, a także urządzeń przejazdowych. Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje telefoniczna łączność zapowiadawcza, odwzorowany został również system SWDR z możliwością podglądu rozkładu jazdy dla posterunku lub trasy wybranego pociągu.


Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego - widok ogólny; stanowisko z urządzeniami typu E; stanowisko instruktora

Prace nad LIRK trwają od czterech lat przy współudziale dr inż. Jana Gertza, autora koncepcji pracowni i zarazem jej opiekuna, a także studentów kierunku Transport, którzy korzystają z symulatora na zajęciach dydaktycznych na specjalności Transport Kolejowy. W październiku 2018 pracownia została wyróżniona w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, jako inicjatywa która może podnieść bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez szkolenia. W planach jest dalszy rozwój projektu.

materiały prasowe na temat LIRK:

"Wyjątkowa pracownia powstała na Politechnice Krakowskiej" - www.pk.edu.pl
"Nagrody dla tworzących bezpieczną kolej" - utk.gov.pl

Podobna pracownia uruchomiona została w 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego (ZSKU) w Rzeszowie, gdzie wykorzystywana jest na kierunku Technik Transportu Kolejowego. Zostało w niej zastosowane takie samo oprogramowanie jak w LIRK, jednak w innej konfiguracji - z 6 stanowiskami uczniów, na których symulowane jest działanie 5 stacji i 1 posterunku odgałęźnego.


Sala symulatora w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie - widok ogólny; stanowisko instruktora

materiały prasowe na temat symulatora w ZSKU:

"Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Na symulatorach sterują ruchem kolejowym" - nowiny24.pl

Oprogramowanie symulatora ISDR zostało na potrzeby projektu w dużym stopniu przebudowane i rozszerzone, co ułatwiło odwzorowanie różnych stacji z nowymi typami urządzeń srk oraz umożliwiło działanie symulatora w sieci, pod nadzorem aplikacji na stanowisku instruktora. Równolegle trwają prace nad wersją programu przeznaczoną do publicznego udostępnienia, która docelowo zastąpi dotychczasowo dostępną, nie rozwijaną już ze względu na istotne ograniczenia techniczne wersję symulatora ISDR. Funkcjonalność tej wersji początkowo będzie zbliżona do obecnej wersji symulatora, a w dalszych etapach zakładane jest odwzorowanie nowych, rzeczywistych stacji i nowych typów urządzeń.

19
Symulator ISDR / Odp: Zdefektowany pociąg
« dnia: 16 Grudnia 2018, 00:29:06 »
Prawdopodobnie problem wynika z wcześniejszego ustawienia przebiegu wjazdowego dla 381202. Spróbuj zgłosić zatrzymanie tego pociągu.

20
Urządzenia srk / Odp: Półsamoczynna blokada kodowa
« dnia: 15 Grudnia 2018, 01:03:17 »
Półsamoczynna blokada kodowa (typ COB 64 - opracowana w latach 60) posiada przekaźnikowe odpowiedniki bloków Po/Poz/Ko których stan zmieniany jest kodami - seriami czterech impulsów o różnej biegunowości. Powiązanie z urządzeniami stacyjnymi realizowane jest elektrycznie, możliwa jest również współpraca z sygnalizacją kształtową poprzez zastosowanie sprzęgieł elektrycznych i zastawek pod dźwigniami.

Do obsługi służy oddzielny pulpit nastawczy (widoczny na zdjęciu z pierwszej wiadomości), do blokowania używane są przyciski Po/Poz/Ko naciskane jednocześnie z przyciskiem W. Stan bloków Po, Ko sygnalizowany jest parą lampek biała/czerwona, stan bloku Poz - parą lampek biała/czerwona w kształcie strzałek, do tego stosowane są podobne jak w zwykłej blokadzie przekaźnikowej przyciski/lampki Pwl, Ko, dPo, dKo, Ozl. Pozostałe lampki i przyciski to kontrola nadawania i odbierania kodów, stany awaryjne itp.

Blokada ta przeznaczona była zwłaszcza dla małych stacji z urządzeniami mechanicznymi, w tym kluczowymi, w których instalacja zwykłej blokady elektromechanicznej wymagałaby znacznej przebudowy urządzeń. Ponadto blokada do działania mogła wykorzystywać istniejące łącze teletechniczne łączności zapowiadawczej.

Szerszy opis blokady można znaleźć w książce A. Mikulskiego "Mechaniczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego".

21
Urządzenia srk / Odp: Urządzenia niezblokowane i zblokowane
« dnia: 08 Listopada 2018, 22:14:53 »
Chodzi o konstrukcję części zależnościowej urządzeń przekaźnikowych. W urządzeniach niezblokowanych obwody przekaźnikowe muszą zostać zaprojektowane indywidualnie dla każdej stacji, a przekaźniki umieszczane są bezpośrednio na stojakach. W razie usterki monterzy usuwają ją bezpośrednio w obwodach. Do tej grupy należą urządzenia typu E.

W urządzeniach zblokowanych działanie opiera się na blokach przekaźnikowych, tzn. elementach zawierających w fabrycznie zamkniętej obudowie typowe zestawy przekaźników realizujących funkcje związane z danym rodzajem urządzenia - np. zwrotnicą, sygnalizatorem, odcinkiem torowym. Bloki łączone są ze sobą zgodnie z układem urządzeń na stacji i współpracują ze sobą przy realizacji przebiegów. Możliwe na stacji przebiegi nie są projektowane indywidualnie, a wynikają z układu i funkcji bloków. W razie usterki monterzy wymieniają cały blok.

Na PKP stosowane były urządzenia zblokowane typu JZH-111, ale nie było ich wiele i obecnie niemal wszystkie zostały już wymienione na komputerowe. W porównaniu do urządzeń E mają inny sposób obsługi - dla każdej czynności używa się przycisku adresowego, określającego urządzenie (dla przebiegów - dwóch lub więcej przycisków), oraz przycisku funkcyjnego, określającego funkcję (wspólnego dla różnych urządzeń).

Są jeszcze urządzenia półblokowe, w których wykorzystuje się typowe fragmenty obwodów łączone zgodnie z układem geograficznym urządzeń, podobnie jak w urządzeniach zblokowanych, jednak przekaźniki nie są zgrupowane fizycznie w bloki a montowane indywidualnie, jak w urządzeniach niezblokowanych. Urządzenia takie są dość popularne na PKP, w skrócie oznaczane są jako urządzenia typu PB.

W załączniku widok przekaźnikowni urządzeń niezblokowanych i zblokowanych.

22
Symulator ISDR / Odp: Zdefektowany pociąg
« dnia: 14 Października 2018, 20:04:49 »
Jeżeli maszynista nie zgłosił przy defekcie, że nie może kontynuować jazdy, to najprawdopodobniej może się ruszyć.

23
Symulator ISDR / Odp: Zdefektowany pociąg
« dnia: 14 Października 2018, 14:56:56 »
Jeżeli nadal jest opis "zdefekt." to defekt pozostał. W symulatorze są dwa rodzaje defektów - jeden wyklucza dalszą jazdę, a drugi ogranicza moc pojazdu, ale dalsza jazda jest możliwa (chyba że skład jest za ciężki).

24
ISDR Lisków / Odp: Pociągi z Tefamy nie przyjeżdżają.
« dnia: 11 Października 2018, 22:42:54 »
Tak jak napisał EN57-002, najprawdopodobniej brakuje wyprawienia na bocznicę poprzednich składów z obiegu ustalonego w rozkładzie jazdy.

25
Urządzenia srk / Odp: Zawórki blokowe i inne pierdółki.
« dnia: 07 Października 2018, 23:10:48 »
Opis najpowszechniejszego typu urządzeń suwakowych - jednorzędowe S&H (VES) znajdziesz w większości książek o elektrycznych urządzeniach srk, np. "Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów" T. Mickiewicz, WK 1959, czy "Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Urządzenia stacyjne" A. Zajączkowski, K. Kalicińska, W. Olendrzyński, WKŁ 1982. Jest ponadto książka "Działanie i obsługa elektrycznych nastawnic suwakowych", T. Dukowicz, WK 1954, z krótkim opisem wszystkich używanych na PKP typów urządzeń suwakowych (bardziej pod kątem gałkologii niż konstrukcji).

26
ISDR Lisków / Odp: Błąd przy odwoływaniu usterki urządzeń przejazdowych
« dnia: 07 Października 2018, 00:36:15 »
Rzeczywiście jest błąd w programie, nie ma to nic wspólnego z Linuxem/Wine. Przy czym ujawnia się tylko przy odwoływaniu ograniczenia na szlaku z więcej niż jednym przejazdem. Wygląda na to że jesteś pierwszym użytkownikiem który spróbował to zrobić...

27
Rozkłady jazdy / Odp: Rozkłady jazdy
« dnia: 02 Września 2018, 22:05:06 »
Zapobiec temu komunikatowi da się jedynie umieszczając obok pliku rozkładu jazdy plik (lub pliki) ze stanem początkowym. Zasadniczo powinien być przygotowany przez twórcę rozkładu, ale może być wykonany przez kogokolwiek - instrukcja znajduje się w instrukcji edytora rozkładu. Przy braku tego pliku będzie brakować niektórych składów na początku symulacji (tych które przy uruchomieniu powinny stać na stacji, znajdować się na szlakach lub które za niedługo miały być wyprawione z sąsiednich stacji - moment ich inicjalizacji wypada zwykle na kilka-kilkadziesiąt minut przed planowym przyjazdem). Zależnie od rozkładu albo się po jakimś czasie zjadą, albo cały czas będzie czegoś brakować, np. gdy zdefiniowane są obiegi (wówczas kolejny pociąg może nie zostać uruchomiony do czasu przyjazdu poprzedniego, którego może brakować). Uwaga: plik z zapisanym stanem, w tym stanem początkowym, może zostać odrzucony, jeżeli został przygotowany przy pomocy starszej wersji symulatora.

28
Inne / Odp: Symulator Systemu Informacji Pasażerskiej
« dnia: 07 Sierpnia 2018, 14:12:45 »
Mimo wszystko lepiej zrobić możliwość współpracy z systemowym - jedni będą mieli domyślny syntezator lub licencję, pozostali najwyżej będą musieli użyć jakiejś darmowej alternatywy. Ze względu na różne języki zapowiedzi istotne jest to żeby była możliwość współpracy z różnymi syntezatorami, a nie tylko jakimś wbudowanym na stałe w program.

29
Inne / Odp: Symulator Systemu Informacji Pasażerskiej
« dnia: 07 Sierpnia 2018, 02:38:41 »
Nie trzeba nagrywać zapowiedzi, najprościej jest wykorzystać API Microsoftu do sterowania zainstalowanymi w systemie syntezatorami mowy (jednym lub różnymi, np. gdy potrzebne są zapowiedzi w różnych językach). Zwykle podobnie działają rzeczywiste systemy generujące zapowiedzi na stacjach.

W załączniku przykładowy wygląd interfejsu systemu zapowiedzi MEGA, powszechnie używanego na PKP PLK SA (tu Kraków Bieżanów). Zapowiedzi generują się według ustalonego szablonu, zgodnie z wprowadzonym wcześniej rozkładem jazdy, w miarę zbliżania się godziny przyjazdu/odjazdu (przy czym rozkład może obejmować więcej niż jedną stację). Opóźnienia czy zmiany toru/peronu mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie z systemu srk, np. EBIScreen, ponadto operator może np. ręcznie wpisać dodatkową zapowiedź do odtworzenia.

30
Inne / Problemy z serwerem
« dnia: 31 Lipca 2018, 20:52:44 »
Z uwagi na awarię serwera i jego przywracanie, wysłane wiadomości i zmiany dokonane przez użytkowników w ostatnich dwóch dniach (30-31.07) mogły ulec usunięciu. W przypadku braku wiadomości proszę o ponowne wysłanie.

Strony: 1 [2] 3 4 5 ... 48